top of page

Privacy Policy

Privacy Policy van UDP FITNESS™ B.V. versie 2023/11


 

Dit is de Privacy Policy van UDP™ FITNESS B.V. gevestigd aan de Savannahweg 70, 3542 AW Utrecht.

 

UDP FITNESS B.V hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. UDP FITNESS B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als UDP FITNESS B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. UDP FITNESS B.V. behoudt het recht om deze privacy Policy ieder moment te wijzigen. De meest actuele staat altijd op onze website. Wij adviseren dan ook om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

 

Indien je na het doornemen van ons Privacy policy  vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door UDP FITNESS B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinden;

 • Automatische incasso;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;

 • Het reserveren van groepslessen;

 • Het gebruik van de UDP.FITNESS app;

 • Het gebruik van de WodUp app;

 • Contactmomenten met UDP™.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De overeengekomen opdracht;

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

 • Dagpas aanvragen;

 • Incasso opdrachten;

 • Email, telefoon, Social media kanalen of andere manieren

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan UDP FITNESS B.V. de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Foto;

 • Geslacht;

 • IBAN rekeningnummer.

 

Je persoonsgegevens worden door UDP FITNESS B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door UDP FITNESS B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Het informeren van de persoon, d.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Het afsluiten van een lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan UDP FITNESS B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres.

 

Jouw persoonsgegevens worden door UDP FITNESS B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door UDP FITNESS B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • Mondelinge toestemming, digitale aanvraag voor informatie;

 • Afgifte visitekaartje;

 • Contact formulier website;

 • via koppeling via social oa. op LinkedIn, Facebook, Instagram.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan UDP FITNESS B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

 

Jouw persoonsgegevens worden door UDP FITNESS B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van de (groepsles) reservering via de app;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In zo'n geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij gegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Cameratoezicht

UDP FITNESS B.V. hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

 

 • Toegangscontrole van clubs van UDP FITNESS;

 • bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in sportclubs van UDP FITNESS;

 • preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen.

 

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 

 • camerabeelden van de gebouwen en terreinen en en de zich daarin en daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van UDP FITNESS zich uitstrekt;

 • gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

 • UDP FITNESS BV is transparant over het gebruik van camera’s. Daar waar gebruik wordt gemaakt van camera’s wordt dat kenbaar gemaakt, middels bijvoorbeeld stickers, bordjes, etc.

 • In kleedkamers en toiletten van de clubs hangen geen camera’s.

 

Uitvoering van het cameratoezicht:

 

 • Het beleid aangaande het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de meldkamer en de manager op de locatie van de betreffende UDP FITNESS vestiging. 

 • Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij langer nodig voor de afhandeling van een geconstateerd incident.

 • De meldkamer heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang of misbruik van opgeslagen camerabeelden.

 • De personen die beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.

 

Inzage, kopieën, verwijdering of afscherming van camerabeelden.

 

 • Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopieën van camerabeelden met daarin opgenomen de betreffende dag, tijdsperiode en locatie kan worden ingediend bij de klantenservice

 • Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden verzocht indien de camerabeelden voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

 • Het verzoek kan worden geweigerd indien door de inzage de privacy belangen van andere personen worden geschaad.

 • Afgifte van camerabeelden

 • Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling UDP™ hiertoe verplicht.

 • Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie onder punt F. ‘Inzage en kopieën).

 

Gebruik van Bsport als boekingsplatform

 

UDP.FITNESS BV maakt gebruik van de diensten van Bsport als boekingsplatform voor het plannen van afspraken en het beheren van diensten. Bij het gebruik van het Bsport boekingsplatform kunnen bepaalde persoonlijke gegevens worden verzameld, zoals naam, contactgegevens en boekings geschiedenis. Deze gegevens worden verwerkt volgens het privacybeleid van Bsport, dat je kunt raadplegen op hun website. https://bright-shovel-41b.notion.site/GDPR-df997a6cd8774e5f9eab4e2fc13db913  

 

Gebruik van WodUp als Logboek

UDP.FITNESS BV maakt gebruik van de diensten van WodUp voor het bijhouden van individuele vooruitgang. Meer informatie vind u op: https://about.wodup.com/legal/privacy.pdf 

 

Gebruik van Google Drive

 

Wij maken gebruik van Google Drive voor het opslaan en beheren van bepaalde gegevens, zoals documenten en formulieren. Google Drive biedt veilige cloud opslag en toegang tot gegevens vanaf verschillende apparaten. Door gebruik te maken van deze service, stem je in met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google, beschikbaar op hun website. https://policies.google.com/privacy 

 

Gebruik van Stripe als Betaalprovider

 

UDP FITNESS BV maakt gebruik van de diensten van Stripe om veilige online betalingen te verwerken. Bij het uitvoeren van een transactie worden bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt aan Stripe, inclusief maar niet beperkt tot naam, factuuradres, betalingsinformatie en e-mailadres.

 

Stripe is een gecertificeerde betalingsdienstaanbieder die voldoet aan strenge beveiligingsnormen om de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw gegevens te waarborgen. De verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van betalingen en worden niet door ons opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt.

 

Door gebruik te maken van onze website en het afrekenproces te voltooien, stem je in met de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door Stripe volgens hun privacybeleid. We raden je aan om het privacybeleid van Stripe te raadplegen op hun website voor meer informatie over hoe zij jouw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. 

 

Voor vragen met betrekking tot de verwerking van betalingsgegevens of om je persoonlijke gegevens bij te werken, kun je contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens. Meer informatie vind u op: https://stripe.com/hk/privacy/ 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

UDP FITNESS B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

Alle personen die namens UDP FITNESS B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Website UDP™

Op de website van UDP™ maken wij gebruik van cookies. Met deze cookies kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid. Hier kunt u uw cookie instellingen aanpassen.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

UDP FITNESS BV

Savannahweg 70

3542 AW Utrecht

info@udp,.fitness

bottom of page