top of page

Algemene voorwaarden

DE KLEINE LETTERTJES VAN:        UDP.FITNESS                   versie: 07/2019

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door UDP.FITNESS BV. In deze algemene voorwaarden tref je de regels en voorwaarden aan voor het aangaan van een Journey bij UDP.FITNESS BV. .

1. DEFINITIES

Journey: Membership bij UDP.FITNESS BV.  met een vaste initiële looptijd.
Prospect: Een mogelijk nieuwe member.
Try-out periode:  Een gratis, vrijblijvende periode om de diensten van UDP.FITNESS BV.  te ervaren.
Member: Een ieder die een Journey afsluit bij UDP.FITNESS BV.   om van de diensten en faciliteiten gebruik te maken
Personal Unit: Een gebruikseenheid dan wel credit , welke recht geeft op één sessie bestaande uit een massage, training- of coaching (1 op 1) sessie.
SPPT unit: Een gebruikseenheid dan wel credit , welke recht geeft op één SPPT sessie.
Coaching unit: Een gebruikseenheid dan wel credit , welke recht geeft op één  coaching sessie elk kwartaal.
UDP.FITNESS BV.  gevestigd te (3542 AW) Savannahweg
70, KvK-nummer: 65261119
Alg. Voorwaarden: De van toepassing zijnde voorwaarden op de Journey bij UDP.FITNESS BV.  
Vergoeding: De door de Member verschuldigde vergoeding voor de Journey

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door UDP.FITNESS BV.  gedane communicatie, offertes, journeys en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een member.
2. UDP.FITNESS BV.  is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. UDP.FITNESS BV.  zal de Member hiervan tijdig op de hoogte stellen. De wijzigingen treden één (1) kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een wettelijke afwijkende termijn van toepassing is, die dan automatisch in de plaats treedt van bovengenoemde termijn.

3. AANGAAN VAN EEN UDP.FITNESS BV.  JOURNEY
1. Een Journey wordt aangegaan op het moment dat:
A. alle informatie op het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend; en B. het inschrijfformulier door UDP.FITNESS BV.  is ontvangen.
2. Een Journey kan gedurende veertien (14) dagen na aangaan worden herroepen door een member. Indien de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Als het lidmaatschap niet gebruikt is, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode kan UDP.FITNESS BV.  naar rato kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
3. De Journey en de inhoud daarvan, wordt aangegaan voor een vaste initiële looptijd die wordt aangegeven op het inschrijfformulier.
4. Voor het SPPT FLEX membership geldt een minimale looptijd van 3 maanden.
5. Journeys starten altijd op de 1e dag van de nieuwe betalingstermijn. De periode tot die datum wordt als pro rato toegevoegd aan de journey. Daar ontvangt de member een eenmalige factuur voor die handmatig overgemaakt dient te worden.
6. Elke journey van UDP.FITNESS BV.  bevat 1 coaching unit per kwartaal, wat recht geeft op een persoonlijke 30 minuten-durende evaluatiesessie.
7. De Journey is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
8. UDP.FITNESS BV.  is gerechtigd de Prospect voor het aangaan van een Journey om identificatie te vragen.

4. TOEGANG EN OPENINGSTIJDEN
1. Een Member moet zich registreren via de UDP.FITNESS app (by Virtuagym) of via de online applicatie voor desbetreffende sessies. Wanneer de member op grond van zijn Journey bepaalde sessies niet kan boeken, dient de member dit te melden bij een UDP.FITNESS BV.  personeelslid.
2. UDP.FITNESS BV.  is te allen tijde gerechtigd een persoon die een van de UDP.FITNESS BV.  vestigingen betreed te verzoeken om identificatie te tonen om na te gaan of deze persoon een member is.
3. UDP.FITNESS BV.  personeel mag niet-leden de toegang tot de gyms en andere ruimtes van UDP.FITNESS BV.  vestigingen ontzeggen, zonder opgaaf van redenen.
4. De faciliteiten van UDP.FITNESS BV.  zijn toegankelijk gedurende de openingstijden zoals van tijd tot tijd wordt weergeven in de applicatie, die alleen voor members en prospects toegankelijk is.
5. UDP.FITNESS BV.  is te allen tijde gerechtigd haar roosters en openingstijden te wijzigen. Openingstijden zijn te vinden op: www.udp.fitness
6. Aangepaste openingstijden als gevolg van overmacht (inclusief onderbezetting van personeel) of tijdens officiële vakantie- en feestdagen kunnen niet leiden tot korting op de vergoeding die de Member verschuldigd is voor de Journey.

5. VERGOEDING & JOURNEY
1. Iedere member van UDP.FITNESS BV.  is een Vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Journeys en faciliteiten van UDP.FITNESS BV. . De Vergoeding is overeengekomen via het inschrijfformulier dat ondertekend is door de member en een personeelslid van UDP.FITNESS BV. .
2. Een uitgebreide beschrijving van de Journeys, de daaronder vallende Units, alsmede een beschrijving van de faciliteiten van UDP.FITNESS BV. 
treft de Prospect aan op www.udp.fitness en/of op het inschrijfformulier.
3. UDP.FITNESS BV.  is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor, zoals belastingen, toeslagen en andere wettelijke heffingen, daartoe aanleiding geeft.
4. UDP.FITNESS BV.  heeft het recht eenzijdig schriftelijk (inclusief e-mail) de geldende prijzen en tarieven van haar Journeys te wijzigen. Indien member niet akkoord wenst te gaan met een prijswijziging die plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het aangaan van de Journey heeft member het recht om binnen veertien (14) dagen na de schriftelijke kennisgeving van UDP.FITNESS BV.  aan Member de Journey te ontbinden. Indien UDP.FITNESS BV.  een termijn van langer dan drie (3) maanden aanhoudt voor het doorvoeren van een prijswijziging na het tot stand komen van de Journey, dan heeft de Member niet het recht de Journey te ontbinden.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, luiden de prijzen in Euros en zijn de door UDP.FITNESS BV.  aangegeven prijzen op het inschrijfformulier altijd inclusief btw. Voor zakelijke members worden prijzen exclusief BTW getoond. 

6. BETALING EN RESTITUTIE
1. De overeengekomen Vergoeding voor het gebruik van de Journey en faciliteiten van UDP.FITNESS BV.  wordt maandelijks achteraf geïncasseerd, of overgemaakt door de member op het bankrekeningnummer van UDP.FITNESS BV. , dat staat vermeld op de factuur. De afschrijving van de SEPA incasso zal plaatsvinden rond de 25ste van de maand.
2. De member die aangeeft (via het Lidmaatschapsformulier) te betalen via SEPA incasso, garandeert en zorgt ervoor dat er voldoende saldo op zijn/haar bankrekening staat, zodat maandelijkse de automatische SEPA incasso kan plaatsvinden.
3. Indien de member niet per SEPA incasso betaalt, maar voor handmatig overboeken van de Vergoeding heeft gekozen, brengt UDP.FITNESS BV.  daarvoor €4,85 per factuur administratiekosten in rekening.
4. Betalingen die handmatig worden overgemaakt dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn worden voldaan en bij gebreke van een dergelijke termijn uiterlijk de 25ste van elke maand zijn overgemaakt.
5. Indien de member bezwaren heeft tegen de factuur, dient de member dit binnen de betalingstermijn schriftelijk te melden, onder opgave van de redenen van het bezwaar per e-mail: info@udp.fitness.
6. Achterstallige betalingen kunnen na de 2e betalingsherinnering door UDP.FITNESS BV.  uit handen worden gegeven aan een derde ter incassatie van het openstaande bedrag. UDP.FITNESS BV.  kan buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 40, - exclusief btw voor rekening van de member.
7. Er zijn aan de Journey geen opstartkosten verbonden bij UDP.FITNESS BV. .
8. Members die de totale kosten van de Journey in een keer vooruitbetalen kan een een korting van maximaal 5% worden aangeboden. Deze korting geldt niet voor het afnemen van een INFLUX (Rittenkaart)
9. UDP.FITNESS BV.  houdt het recht de member de toegang tot de vestigingen en het gebruik van de faciliteiten te weigeren en de uitvoering van de Journey op te schorten als de betaling van de Vergoeding niet binnen de termijn plaatsvindt.
10. De waarde van een uitgegeven waardebon van UDP.FITNESS BV.  aan een member of prospect wordt in geen enkel geval omgezet in geld en is niet overdraagbaar aan anderen.
11. Lopende kortingen zijn niet geldig in combinatie met waardebon / shoptegoed.
12. Door de member gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de member dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13. Verrekening door de member van enige tegoed/korting of vordering is niet toegestaan, tenzij UDP.FITNESS BV.  hier schriftelijk mee instemt.

7. CONSUMPTIES OP REKENING
1. UDP.FITNESS BV.  biedt de mogelijkheid consumpties achteraf te betalen door middel van SEPA incasso. Deze worden maandelijks in rekening gebracht en geïncasseerd. Voor deze betalingen gelden daarna dezelfde regels als bij de Journeys.

8. SPELREGELS JOURNEYS
1. Indien (a) een member wenst over te stappen naar een andere Journey en (b) de betreffende nieuwe Journey is in prijs gelijk of hoger dan de huidige Journey, kan deze member ten allen tijde overstappen naar een dergelijke nieuwe Journey met ingang van de eerstvolgende betalingsdatum. In onderling overleg en tegen bijbetaling van het pro rata verschil tussen de huidige Journey en de nieuwe Journey, kan de nieuwe Journey ook ingaan voor ingang van de eerstvolgende betalingsdatum.
2. Overstappen naar Journeys met een lagere maandprijs met een langere looptijd is ook mogelijk. De waarde van de oude journey moet minimaal geëvenaard worden. Voor meer informatie mail naar: info@dp.fitness.

9. FREEZE - PAUZEREN MEMBERSHIP
1. De member heeft het recht om zijn of haar Journey tijdelijk te pauzeren voor een maximale periode van 1 maand in geval van afwezigheid door vakantie. De freeze periode dient aangevraagd te worden voor de nieuwe betalingstermijn (voor de eerste van de maand). Een freeze periode kan worden aangevraagd voor een periode van 1 maand aaneengesloten en kan 1 keer per 12 maanden aangevraagd worden. De initiële looptijd van de Journey wordt automatisch verlengd met de periode dat de Journey on hold staat. 
2. In het geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van UDP.FITNESS BV.  de Journey tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, on hold gezet (dit geldt niet voor bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander  naar genoegen van UDP.FITNESS BV.  - deugdelijk bewijs. Voor meer informatie of vragen: info@udp.fitness

10. OPZEGGING JOURNEY
1. Opzegging van de Journey kan alleen:
A. wanneer de member gaat verhuizen buiten een straal van 30 km. De member dient een kopie van het bewijs van inschrijving bij de nieuwe gemeente te overleggen; en B. bij een blessure die even lang duurt als de looptijd van de Journey. De member dient een medische verklaring of ander  naar genoegen van UDP.FITNESS BV.  - deugdelijk bewijs te overleggen.
2. De member kan zijn/haar Journey in geval een van de situaties, zoals genoemd onder 1a of 1b zich voordoet, schriftelijk opzeggen via: info@udp.fitness
3. Bij opzegging van een Journey, heeft UDP.FITNESS BV.  het recht om de Journey prijs opnieuw te berekenen naar het actuele gebruik. Bijvoorbeeld: een member gaat een Journey aan voor 24 maanden, maar zegt op na 13 maanden. In dat geval is UDP.FITNESS BV.  gerechtigd het maandbedrag te herberekenen over de afgelopen 13 maanden, overeenkomstig het hogere 12 maandelijkse tarief. De member dient dan het verschil bij te betalen.

11. DUUR EN VERLENGING PERSONAL JOURNEY / SPPT FLEX MEMBERSHIPS
1. De Personal training Journeys met looptijden van 6, 12 of 24 maanden lopen na de initiële termijn ten einde en kan verlengd worden onder dezelfde voorwaarden of de member kan overstappen naar een nieuwe Journey. Units kunnen niet gebruikt worden zonder een actief lopende journey.
2. Bij opzegging van de journey verlopen de units en wordt het account van de member gesloten na de looptijd van de journey. De member heeft geen recht op de units na het aflopen van de journey.
3. SPPT FLEX Memberships hebben een minimale looptijd van 3 maanden en zijn na die periode flexibel opzegbaar. Opzeggen moet minimaal 1 maand voor de nieuwe betalingstermijn.

12. UNITS (Credits)
1. Personal Unit: Een gebruikseenheid dan wel credit , welke recht geeft op één sessie bestaande uit een massage, personal training, personal coaching of nutrition (1 op 1) sessie.
SPPT unit: Een gebruikseenheid dan wel credit , welke recht geeft op één SPPT sessie.
Coaching unit: Een gebruikseenheid dan wel credit , welke recht geeft op één  coaching sessie elk kwartaal.
2. Indien een vast aantal units onderdeel is van de Journey, wordt het overeengekomen vaste aantal units als credits toegekend aan het Member account aan het begin van iedere journey.
3. Deze units zijn niet overdraagbaar aan derden en worden in geen enkel geval omgezet in geld. Ongebruikte of vervallen Units geven geen recht op restitutie of vermindering van de daarvoor verschuldigde vergoeding.
4. Ambassador Units, die toegekend zijn voor een referral aan het account, zijn 12 maanden geldig. 

13. HUISREGELS
1. Download de UDP.FITNESS BV.  app voor het regelen van sessies, afmeldingen, boekingen. Wil jij als member een vaste planning, stuur een mail naar: planning via info@udp.fitness of via +31 6 25 014635.
2. Vragen over de Journey: info@udp.fitness
3. Geen gebruik en/of handel of enig ander gebruik van drugs in de vestigingen van UDP.FITNESS BV.  is toegestaan.
4. Members dienen te luisteren naar instructies van het UDP.FITNESS BV.  personeel.
5. Geplande personal training sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang daarvan worden verzet of afgezegd met behoud van de Unit. Indien een personal training sessie minder dan 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd, zal een Units worden afgeschreven van het lidmaatschap. Geplande SPPT (Semi Private Personal Training) sessies kunnen tot 12 uur voor aanvang van de sessie worden afgezegd.
7. Verzetten van een 1 op 1 sessie binnen 24 uur kan kosteloos en moet via een medewerker van UDP.FITNESS BV. ; in de gym, via info@udp.fitness,  via 06 25014635 (whatsapp).
6. Betreden van de vestigingen en gebruik van faciliteiten van UDP.FITNESS BV.  is op eigen risico.
7. Een member is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn/haar fysieke gesteldheid (zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen) en alle informatie te verschaffen waarvan het member redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het doen van oefeningen noodzakelijk.
8. UDP.FITNESS BV.  kan de huisregels te allen tijde wijzigen.
9. De member is op de hoogte van de huisregels die door UDP.FITNESS BV.  worden gehanteerd. De huisregels zijn aanwezig in de vestigingen van UDP.FITNESS BV.  en kunnen te allen tijd bij de receptie worden opgevraagd.
10. De member dient de huisregels na te leven.

14. PRIVACY
1. UDP.FITNESS BV.  verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. UDP.FITNESS BV.  verwerkt de gegevens van de member voor het uitvoeren van de Journey, de facturatie, administratie, klachtbehandeling, geschillenbeslechting.
3. De member heeft recht op inzage in, correctie van en/of verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De member kan zijn verzoek tot inzage of correctie van persoonsgegevens en het bezwaar/verzet tegen de verwerking richten aan UDP.FITNESS BV.  via info@udp.fitness.
4. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door UDP.FITNESS BV.  vindt men in de privacy statement op de website van UDP.FITNESS BV. , www.udp.fitness
5. UDP.FITNESS BV.  heeft het recht fotos van members gemaakt in haar locaties ten
allen tijde zonder toestemming te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden.

15. KLACHTEN, OPVRAGEN EN WIJZIGEN VAN INFORMATIE.
1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de member, zoals een verandering van adres of bankgegevens dient de member tijdelijk schriftelijk door te geven via info@udp.fitness.
2. Klachten dienen direct te worden gemeld aan de aanwezige manager en nadien schriftelijk aan bovengenoemd e-mailadres.

16. AANSPRAKELIJKHEID
1. UDP.FITNESS BV.  en haar bestuurders, werknemers en andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor (a) materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van een member en/of derden op welke wijze dan ook ontstaan en/of (b) schade, verlies of diefstal van eigendommen van een member en/of derden.
2. UDP.FITNESS BV.  is alleen aansprakelijk voor de schade van de member in het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van UDP.FITNESS BV. , haar bestuurders, werknemers en andere hulppersonen.

17. OVERIGE BEPALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vormen de door het member ingevulde inschrijfformulier en deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van UDP.FITNESS BV.  en het
desbetreffende member en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, aanbiedingen, afspraken en alle andere correspondentie.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de bestuurders, werknemers en andere hulppersonen van UDP.FITNESS BV. . Voornoemde personen mogen op deze Algemene Voorwaarden vertrouwen bij wijze van onherroepelijk derdenbeding om niet.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de inhoud van de Journeys zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen UDP.FITNESS BV.  en Member.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op de Journeys met UDP.FITNESS BV.  aangegaan en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen naar aanleiding van de Journey en/of de Algemene Voorwaarden tussen een member en UDP.FITNESS BV.  of aan de andere kant worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

19. TOT SLOT
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juli 2019.
2. Jij kunt deze Algemene Voorwaarden terugvinden in de infinity app en op de website
3. Bij het tekenen van het inschrijfformulier ga jij akkoord met de Algemene Voorwaarden en verklaar jij als member van UDP.FITNESS BV.  te gedragen volgens de huisregels van UDP.FITNESS BV. .

bottom of page