top of page

Algemene voorwaarden

        de kleine lettertjes van udp.fitness™ versie: 2023/11

Wij zijn UDP FITNESS B.V. (UDP™), onderdeel van UDP.FITNESS HOLDING B.V. UDP™ biedt Memberships aan voor het gebruik van de fitnessfaciliteiten en bijbehorende diensten in het performance center van UDP™. Klik voor meer informatie over de verschillende diensten en memberships op de website: http://udp.fitness/memberships 


 

1. ALGEMEEN 

 

1.1. Deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen UDP™ en elke natuurlijke persoon die een Membership afsluit (Member). 

1.2. UDP™ biedt diverse diensten, waaronder fitnessfaciliteiten, groepslessen, personal trainingen en voedingsbegeleiding, aan haar leden (hierna te noemen "de Diensten").

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke persoon die gebruikmaakt van de Diensten van UDP™, ongeacht of deze persoon een lidmaatschap heeft afgesloten. Dit omvat ook door UDP™ aangeboden evenementen, workshops, proeflessen en/of dagpassen. In dergelijke gevallen worden de Voorwaarden verstrekt aan de Member bij aanmelding voor de proefles en/of dagpas, en zijn deze beschikbaar in de udp.fitness™ app.

1.4. UDP™ is gerechtigd de Member voor het aangaan van het Membership om identificatie te vragen.

1.5. UDP™ verleent diensten onder de voorwaarde dat de Member, evenals elke andere gebruiker van de Diensten, deze Voorwaarden accepteert.


 

2. MEMBERSHIPS

 

2.1. UDP™ biedt diverse Memberships aan. Een actueel overzicht van de beschikbare Memberships en aanvullende Diensten is te vinden op de website.

2.2. Het Membership gaat in op de dag van inschrijving voor een vaste initiële looptijd, zoals aangegeven op het inschrijfformulier. De minimale duur van het Membership bedraagt drie (3) maanden. Na voltooiing van de inschrijving ontvangt de Member een overzicht van het Membership in de vorm van een Inschrijvingsbevestiging.

2.3. Het Membership wordt, met uitzondering van een FLEX Membership, niet stilzwijgend verlengd na de afgesproken looptijd vermeld in de Inschrijvingsbevestiging. FLEX Memberships hebben een minimale looptijd van 3 maanden en zijn na deze periode flexibel opzegbaar. Opzeggen dient ten minste 1 maand voor de nieuwe betalingstermijn te geschieden.

2.4. Tijdens de looptijd van het Membership heb je de flexibiliteit om te upgraden naar een vernieuwd Membership of om te schakelen naar een goedkoper Membership. Wanneer je besluit te upgraden, gaat het vernieuwde en aangepaste Membership in op het moment van afsluiting, zoals aangegeven in de bijgewerkte Inschrijvingsbevestiging. Bij terugschalen naar een goedkoper Membership moet de totale waarde van het initiële Membership behouden blijven. Houd er rekening mee dat deze wijziging de looptijd van het vernieuwde en aangepaste Membership kan verlengen. Eventueel eerder genoten diensten, zoals personal training, kunnen van invloed zijn op de aanpassing van het Membership. Voor meer gedetailleerde informatie over deze mogelijkheden kun je contact met ons opnemen via info@udp.fitness.

2.5. Het Membership is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Member die het Membership heeft afgesloten.


 

3 BEDENKTIJD

 

3.1. Na de afsluiting van een Membership heeft de Member het recht om het Membership kosteloos te ontbinden binnen veertien (14) dagen na inschrijving.

3.2. Indien het herroepingsrecht wordt gebruikt, is de Member een bedrag verschuldigd op basis van het basistarief voor het afgesloten Membership, evenredig aan het gebruik van de Diensten door de Member gedurende diens periode als Member. Eventuele acties zijn niet langer van toepassing op het Membership bij gebruik van het herroepingsrecht.

3.3. De Member kan het Membership of eventuele opzegbare Diensten uitsluitend online opzeggen, bijvoorbeeld via https://udp.fitness/opzeggen


 

4. FREEZING MEMBERSHIP

 

4.1. Het Membership kan zonder opgave van reden tijdelijk worden gepauzeerd voor een maximale periode van één (1) maand.

4.2. Een pauzering van het Membership kan worden aangevraagd voor een aaneengesloten periode van 1 maand en kan één keer per 12 maanden worden aangevraagd.

4.3. Het Membership kan voor een langere periode, tot maximaal 6 maanden, worden bevroren in geval van een langdurige blessure, letsel, of zwangerschap. UDP™ behoudt zich het recht voor om aanvullend bewijs op te vragen bij de Member bij een verzoek tot bevriezing.

4.4. De periode van bevriezing gaat pas in nadat de Member het gevraagde bewijs heeft ingediend en dit is beoordeeld en goedgekeurd door UDP™. De periode waarin het Membership bevroren is, wordt opgeteld bij de oorspronkelijk afgesproken termijn. Een bevriezing kan minimaal één tot maximaal zes maanden duren. De aanvraag dient per e-mail te worden gestuurd naar info@udp.fitness.

 

5. OPZEGGING MEMBERSHIP

 

5.1. Opzegging van het Membership is mogelijk tegen het einde van de afgesproken looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.2. Opzegging van het Membership is mogelijk in de volgende gevallen:

a) verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van de locaties van UDP™.

b) bij een blessure die langer duurt dan de looptijd van het Membership.

UDP™ behoudt zich het recht voor om aanvullend bewijs op te vragen bij de Member bij een verzoek tot opzegging.

5.3. Member kan uitsluitend het Membership of eventuele opzegbare Diensten digitaal opzeggen, per mail via: info@udp.fitness.

5.4. UDP™ behoudt zich het recht voor om de Membership Fee opnieuw te berekenen op basis van het actuele gebruik van de Member na opzegging. Deze aangepaste Membership Fee dient door de Member te worden voldaan voordat het Membership wordt beëindigd.

5.5. Tussentijdse opzegging van een Membership of een deel van de Diensten is alleen mogelijk door betaling van het totaalbedrag van de resterende Membership Fees en/of fees voor de Diensten voor het restant van de afgesproken looptijd vanaf het moment van tussentijds opzeggen (Restantbedrag). Bij berekening van het Restantbedrag worden toepasselijke Acties buiten beschouwing gelaten.

5.6. De tegoeden op het account worden niet terugbetaald.

5.7. UDP™ behoudt zich het recht voor om het Membership zonder opgaaf van redenen en zonder restitutie van de Membership Fees te beëindigen in de volgende gevallen:

a) Zonder waarschuwing vooraf, indien een Member de door UDP™ vastgestelde reglementen en/of UDP™ Gym Rules ernstig en/of herhaaldelijk schendt en/of er een andere reden is dat instandhouding van het Membership redelijkerwijs niet meer van UDP™ kan worden verwacht;

b) Na een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien de betalingen voortkomend uit het Membership, dertig (30) dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan, waarbij de betaalverplichting niet vervalt; of

c) Na een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien een Member niet voldoet aan deze Voorwaarden.

5.8. Bij beëindiging van Membership verlopen eventuele openstaande credits. Member heeft geen recht op deze credits na het aflopen van de looptijd van het afgesproken Membership. Credits kunnen niet gebruikt worden door Member zonder een actief Membership.


 

6 MEMBERSHIP FEES EN ACTIES

 

6.1. Het Membership wordt aangegaan tegen de tarieven die in de Inschrijvingsbevestiging zijn opgenomen (de Membership Fees). De actuele Membership Fees zijn ook op de Website te raadplegen. Te vinden op http://udp.fitness/prijzen

6.2. Indien de Member niet akkoord gaat met een prijswijziging die plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het aangaan van de Journey, heeft de Member het recht om binnen veertien (14) dagen na de schriftelijke kennisgeving van UDP™ aan de Member de Journey te ontbinden.

6.3. Indien UDP™ een termijn van langer dan drie (3) maanden aanhoudt voor het doorvoeren van een prijswijziging na het tot stand komen van de Journey, heeft de Member niet het recht de Journey te ontbinden.

6.4. UDP™ behoudt zich het recht voor de Membership Fees en de betaalfrequenties te wijzigen.

6.5. Eventuele verhogingen van de Membership Fees of wijzigingen van betaalfrequenties worden dertig (30) dagen voorafgaand aan de verhoging bekendgemaakt via een e-mail aan het door de Member opgegeven e-mailadres.

6.6 Indien er een verhoging van de Membership Fees of een wijziging van betaalfrequenties plaatsvindt, heeft de Member het recht om het Membership binnen een (1) maand na de bekendmaking kosteloos op te zeggen.

6.7. UDP™ behoudt zich het recht voor om de Membership Fees jaarlijks te indexeren aan de hand van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS. De opzeggingsmogelijkheid bij verhoging van de Membership Fees uit artikel 6.2 geldt niet bij een indexatie van de Membership Fees door UDP™ aan de hand van de Consumenten Prijs Index.

6.8. Door UDP™ aangeboden acties, zoals ‘gratis maanden’ of aanvullende kortingen, worden ter beschikking gesteld in combinatie met een betaald Membership (Acties). Acties gaan pas in na voltooiing van de inschrijving van het Membership zoals vermeld in de Inschrijvingsbevestiging, of gedurende de looptijd van het Membership op de wijze zoals schriftelijk door UDP™ aan Member gecommuniceerd. Bij tussentijdse beëindiging van het

Membership zullen genoten Acties, zoals ‘gratis maanden’, alsnog in rekening worden gebracht.

6.9. Een Actie moet worden geaccepteerd vóór de eventueel geadverteerde vervaldatum. Behalve waar dit wettelijk verboden is, behoudt UDP™ zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een Actie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, waarbij UDP™ latere inschrijvingen voor de Actie niet zal honoreren. Bij een Actie zal de bijbehorende promotieperiode doorlopen gedurende de door UDP™ geadverteerde periode.

6.10. In geval van een Flex-Membership, bedrijfsfitness en andere door UDP™ aan te wijzen Memberships kan geen gebruik worden gemaakt van de in dit Artikel vermelde kortingen, tenzij anders schriftelijk afgesproken. In de Inschrijvingsbevestiging van het Membership staat vermeld wanneer er sprake is van de in dit lid genoemde Memberships. 


 

7 AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1. Het gebruik van de Diensten van UDP™ geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico van de Member.

7.2. De Member blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag binnen de locaties van UDP™. UDP™ is niet aansprakelijk voor de gedragingen van de Member en de eventuele schade die daaruit voortvloeit.

7.3. UDP™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke schade, ongevallen of overlijden van een Member tijdens het verblijf in en rond UDP™, ongeacht het gebruik van de aanwezige faciliteiten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door UDP™.

7.4 De Member vrijwaart UDP™ van iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade die de betreffende derde heeft geleden tijdens diens aanwezigheid in de UDP™ sportclub als gevolg van handelen of nalatigheid van de Member.

7.5 UDP™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van eigendommen, evenals diefstal van eigendommen in de clubs van UDP™.

7.6. UDP™ beperkt haar aansprakelijkheid voor schade van de Member tot het bedrag dat de verzekeraar van UDP™ uitkeert in het specifieke geval. Dit geldt indien UDP™ op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade van de Member. Houd er rekening mee dat de daadwerkelijke aansprakelijkheid en vergoeding afhankelijk zijn van de voorwaarden van de verzekering en de specifieke omstandigheden van het incident.

7.7. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van UDP™ uitsluiten of beperken indien dit niet is toegestaan onder het toepasselijke recht, zoals bij opzet of grove schuld van UDP™.


 

8. BETALING

 

8.1. De betaling van de Membership Fees en aanvullende diensten vindt periodiek plaats, rond de 1e van de maand, via SEPA automatische incasso. De machtiging voor de SEPA-incasso wordt geacht te zijn afgegeven door de Member tijdens de inschrijving.

8.2. Memberships starten altijd op de 1e dag van de nieuwe betalingstermijn. De periode tot die datum wordt pro rato toegevoegd aan de eerstvolgende factuur. 

8.3. Bij keuze voor handmatige overboeking van de Membership Fees en aanvullende Diensten, brengt UDP™ €4,85 per factuur in rekening aan administratiekosten. De betaaltermijn voor handmatige overboeking is 14 dagen na verzending van de factuur.

8.4. Indien de member bezwaren heeft tegen de factuur, dient de Member dit binnen de betalingstermijn schriftelijk te melden, onder opgave van de redenen van het bezwaar per e-mail: info@udp.fitness.

8.5. Er worden geen inschrijf- en/of opstartkosten in rekening gebracht voor het afsluiten van het Membership.

8.6. Een betaal voordeel van 5% geldt bij een vooruitbetaling van de volledige looptijd van het Membership, met uitzondering van Influx - Rittenkaarten en FLEX Memberships. 

8.7. Indien een specifieke verschuldigde betaalperiode tot twee keer toe niet via automatische incasso kan worden afgeschreven, behoudt UDP™ zich het recht voor wettelijke incassokosten in rekening te brengen. In dat geval wordt de toegang van de Member tot de club tijdelijk ontzegd.

8.8. De verschuldigde betalingen die niet binnen de door UDP™ gestelde termijn worden voldaan, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle (buiten)gerechtelijke (incasso) kosten zijn voor rekening van de Member. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van €40,- per vordering). UDP™, of het incassokantoor, zal bovendien wettelijke rente in rekening brengen na het verstrijken van de door UDP™ gestelde betaaltermijn.

8.9. UDP™ biedt de mogelijkheid consumpties achteraf te betalen door middel van SEPA automatische incasso. Deze worden maandelijks in rekening gebracht en geïncasseerd. Voor deze betalingen gelden daarna dezelfde regels als bij de Membership Fees.

8.10. In overeenstemming met onze algemene voorwaarden wijzen wij erop dat betaalde abonnementsgelden niet restitueerbaar zijn. Ongeacht de reden voor beëindiging of opzegging van het abonnement, waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke redenen, ziekte, verhuizing of andere omstandigheden, zal er geen restitutie plaatsvinden op reeds betaalde abonnementskosten. 

8.11. De waarde van een uitgegeven waardebon van UDP™ aan een Member wordt onder geen enkele omstandigheid omgezet in geld.

8.12. De waardebon is niet overdraagbaar aan anderen.

8.13. De waardebon heeft een vooraf afgesproken termijn.

8.14. Eventuele overige waarden en/of credits verlopen na deze periode.


 

9 CONFORMERING VOORWAARDEN

 

9.1. Door het aangaan van het Membership verklaart de Member deze Voorwaarden te accepteren. Daarnaast verklaart de Member door het aangaan van het Membership op de hoogte te zijn van de Gym Rules en andere door UDP™ vastgestelde reglementen.

9.2. Bij niet-nakoming van deze Voorwaarden, Gym Rules, en andere door UDP™ vastgestelde reglementen behoudt UDP™ het recht om de Member de toegang tot de club te ontzeggen en het Membership per direct te ontbinden, zonder enig recht op restitutie van betaalde bedragen. Alle openstaande bedragen tot aan het einde van het Membership dienen nog te worden voldaan.

 

10. OVERIGE BEPALINGEN

 

10.1. UDP™ zal wijzigingen in deze Voorwaarden twee maanden voor de inwerkingtreding ervan aankondigen via e-mail aan de Member. De Member heeft de mogelijkheid om zijn Membership kosteloos op te zeggen bij ingrijpende wijzigingen van deze Voorwaarden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand tegen de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden.

10.2. De Member kan eventuele klachten over de Algemene Voorwaarden indienen via e-mail: info@udp.fitness.

10.3. Als enige bepaling van deze Voorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Het ongeldige deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

10.4. Indien UDP™ haar Diensten (deels) niet aan de Member kan aanbieden wegens een overmachtsituatie, waaronder begrepen (overheids)beperkingen, worden betalingen die reeds door de Member zijn gedaan niet gerestitueerd. Gedurende deze periode heeft UDP™ het recht om de Membership Fees van de Member te blijven incasseren. UDP™ spant zich in om in geval van een (overheids)beperking of overmachtsituatie passende alternatieve Diensten aan te bieden aan de Member. Als het UDP™ niet lukt passende alternatieve Diensten aan te bieden in deze situatie, heeft de Member het recht om haar verplichtingen voortvloeiend uit het Membership gedurende deze periode te pauzeren.

10.5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de inhoud van de Memberships zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen UDP™ en de Member.


 

11. PRIVACY

 

11.1. UDP™ vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. UDP™ handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11.2. In onze privacy policy kun je lezen welke persoonsgegevens UDP™ verwerkt en wat we hiermee doen: http://udp.fitness/privacy-policy

11.3. UDP™ heeft het recht foto’s van members gemaakt in haar locaties ten

allen tijde zonder toestemming te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden.


 

12. KLACHTEN, OPVRAGEN EN WIJZIGEN INFORMATIE

 

12.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de member, zoals een verandering van adres of bankgegevens dient de member tijdelijk schriftelijk door te geven via info@udp.fitness

12.2. Klachten dienen direct te worden gemeld aan de aanwezige manager en nadien schriftelijk aan bovengenoemd e-mailadres.


 

13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

 

13.1. Op deze Voorwaarden en alle andere overeenkomsten tussen UDP™ en Member is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen tussen UDP™ en de Member zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

13.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigbare bepaling zal door de partijen worden vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling.


 

14 VRAGEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

 

Raadpleeg onze algemene voorwaarden in de udp.fitness™ applicatie of op onze website http://udp.fitness/algemene-voorwaarden. Als je vragen hebt, opmerkingen wilt delen of suggesties hebt, neem dan gerust contact met ons op via de verstrekte gegevens of via onze website.
 

             Live life undisputed.

bottom of page